logo
Nákupní košík

00420/604 743 381
 
Hlavní menu

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 • k spracúvaní Vašich osobních údajů přistupujeme jen zákonným způsobem, profesionálne a citlivo

 • Vaše osobní údaje jsou uložené v zabezpečeném informačním systému

 • všechny osoby, ktoré přídou do styku s Vašimi osobními údaji ze strany provozovatele, jsou náležite poučené o zákonném zaobcházení s nima a jsou zavázání mlčanlivostí

 • získavame od Vás iba ty údaje, ktoré jsou potřebné na splnení účelu, na základe kterého jste nás kontaktovali

 • můžete nás kdykoliv požádat o zmazaní histórie naší e-mailovej komunikace, a to e-mailom, písemne nebo osobně

 

I. Provádzkovatel internetové stránky www.hotovezaclony.cz  

Mgr. Norbert Požgai

925 01 Matúškovo 807

IČO: 46 267 701  

 

provozovatel získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.hotovezaclony.sk

 

II. Účel spracování osobních údajů

 
 • účelem spracování osobních údajů jsou předzmluvnené vztahy

 • účelem spracovania osobních údajů je identifikace zákazníků

 • účelem spracovania osobních údajů je potvrzení zájmu o zboží, a to prostředníctvím elektronické pošty

 

III. Zoznam spracovaných osobních údajů

 
 • provozovatel spracúva Vaše kontaktní údaje, fakturační údaje, údaje na doručení

 • kontaktními údaji je telefónní číslo a e-mailová adresa (na účely zaslání potvrzení objednávky a komunikace se zákazníkem)

 • fakturačním údaji jsou jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště

 • údaje na doručení jsou jméno a příjmení příjemce, adresa doručení

 • a) písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotčená osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,

 • b) osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotčené osobě,

 • c) u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat provozovateli bez zbytečného odkladu.

 • Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, která měla podle, může uplatnit blízká osoba. Žádost dotyčné osoby podle § 28 odst. 1 písm. a) až c), e) až h) a odst. 3 až 5 vybaví provozovatel bezplatně. Žádost dotyčné osoby podle § 28 odst. 1 písm. d) vyřídí provozovatel bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace dotčené osobě, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Provozovatel je povinen písemně vyřídit žádost dotyčné osoby podle § 29 odst. 1 a 2 nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Omezení práv dotčené osoby podle § 28 odst. 2 provozovatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí dotčené osobě a úřadu.

 • c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

 • Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u provozovatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněna, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí. Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejího osobních údajů. Dotyčná osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotčenou osobu ve lhůtě podle § 29 odst. 3. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů dotčené osoby. Pokud dotyčná osoba uplatní své právo

 • b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod při vydání rozhodnutí je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,

 • c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,

 • d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

 • e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

 • f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

 • g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

 • h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

 

Právo dotčené osoby podle § 28 odst. 1 písm. e) a f) lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotyčné osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob. Dotyčná osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele zamítat

 

a) zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

 

b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

 

VIII. Poučení o právech dotčené osoby

 

Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat

 

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,

 

VII. Práva a povinnosti dotyčné osoby

 

zákazník provozovatele jako dotyčná osoba ve smyslu ZoOOÚ (dále jen ,, dotyčná osoba "), je povinen uvést úplné a pravdivé údaje dotyčná osoba dotčená osoba disponuje právy podle § 28 až § 30 ZoOOÚ, o kterých ji provozovatel poučil

 

VI. Podmínky zpracování

 

přijal přiměřené technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů i rozsah možných rizik, které jsou způsobilé narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů se zavazuje, že bude s osobními údaji dotčené osoby zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníka pouze po dobu nezbytnou pro splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů. Provozovatel po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů zákazníka v souladu s ust. § 17 odst. 1 ZoOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu zákazníka provozovateli a údaje budou následně vymazány provozovatel nezpřístupňuje osobní údaje žádné třetí osobě, ledaže je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněny nebo poskytnuty třetí osobě (např. Dopravci, obchodnímu partnerovi) za účelem splnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy

 

V. Zveřejnění údajů provozovatel získané osobní údaje zákazníků - fyzických osôbnezverejňuje.

 

IV. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

 

provozovatel získává pouze ty osobní údaje zákazníků, které jsou potřebné ke splnění závazků, které od něj zákazník zájmem o zboží očekává. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů není možné zpracovat zájem zákazníka pro účely předsmluvních vztahů. provozovatel získává osobní údaje od zákazníků v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem v souladu s § 10 odst. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoOOÚ"), bez souhlasu dotčené osoby zákazník poskytuje osobní údaje provozovateli dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících ze smlouvy a další komunikace. Bez jejich poskytnutí provozovatel nemůže řádně plnit smlouvu se zákazníkem, a proto ji nebude možné se zákazníkem ani uzavřít provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu plnění smlouvy, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak© Copyright www.hovezaclony.cz

Tvorba eshopu od GRANDIOSOFT

Grandiosoft - tvorba eshopu


Všechna práva vyhrazena - www.hotovezaclony.cz
Tvorba eshopu od GRANDIOSOFT
© Copyright
Nastavení souborů cookies
Pro fungování naší webové stránky používáme nezbytné cookies (essential cookies) umožňující realizovat základní funkcionality webové stránky. Tyto cookies můžete zakázat změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče, což však může ovlivnit fungování webové stránky. Rádi bychom také využívali dobrovolných cookies (non-essential), které nám pomohou zlepšit fungování naší webové stránky. Pro jejich povolení prosím odklikněte souhlas.
Ochrana osobních údajů  |  Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit Odmítnout
<Zpět
Podrobné nastavení cookies
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí stránky a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Svůj souhlas pro každou kategorii můžete kdykoli změnit.
<Nezbytné cookies
 
Technické soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování naší webové stránky. Ty se využívají zejména k uchovávání Vašich produktů v košíku, zobrazování oblíbených výrobků, nastavení Vašich preferencí a nákupního procesu. Pro využívání technických cookies nepožadujeme Váš souhlas, ale zpracováváme je na základě našeho oprávněného zájmu. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval nebo Vás upozorňoval na takové soubory. V takovém případě však nemusí některé části naší webové stránky správně fungovat.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu a počet návštěv naší webové stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro přizpůsobení zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly co nejzajímavější.
Povolit všechny Povolit zvolené Odmítnout
Uložit Odmítnout